Over ons

Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland

Bestuur
Marion Boshuizen (voorzitter), Ruud Pilon (secretaris), Daan Hallewas (penningmeester), Pieter Dirksen en Vaughan Schlepp. De stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 41186509, RSIN nummer 802920081.

Contactgegevens
Secretaris: Ruud Pilon (mailto:ruudpilon@gmail.com )
Penningmeester: Daan Hallewas (mailto:hallewasvanelteren@hetnet.nl )
Postadres: Boeier 04 30, 8242 CK Lelystad
Telefoonnummer: +31 6 8016 4602

Doelstelling
Doel van het Genootschap is het bijdragen tot de groei en bloei van het klavecimbelleven in Nederland en eventueel daarbuiten. We trachten ons doel te bereiken door (onder meer) het organiseren van concerten, studiedagen, lezingen, excursies en het doen verschijnen van publicaties en andere activiteiten op het gebied van het klavecimbelspel

Beleid
De verwezenlijking van de doelstelling krijgt op twee manieren vorm.
Ons tijdschrift ‘het Clavecimbel’ verschijnt twee keer per jaar. We streven daarbij naar een brede, gevarieerde inhoud met verschillende invalshoeken, die ook kunnen aansluiten bij actualiteit, zoals geboorte en sterfjaren van belangrijke componisten. Ieder nummer gaat verder vergezeld van een muziekbijlage.
Eveneens twee keer per jaar organiseren we studiedagen voor leden en belangstellenden. Meestal is één daarvan bedoeld voor lessen aan de leden, gegeven door bekende klavecinisten. De andere studiedag / dagen is meer gericht op gevorderde amateurs en vakstudenten en kan ook worden uitgebreid tot een Festival met concerten.

Activiteiten:
Verslagen van de activiteiten zijn te vinden in ‘het Clavecimbel’ en op de website.

ANBI
Een beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is aangevraagd bij de Belastingsdienst.
Met een ANBI-status is de stichting vrijgesteld van erf- en schenkbelasting en zijn giften aan de stichting aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen personen in dienst. De bestuursleden voeren hun taken onbezoldigd uit en kunnen alleen reis- en kantoorkosten declareren.

Financiële verantwoording:
De reguliere inkomsten van de stichting bestaan uit jaarlijkse bijdragen van de vrienden en donateurs en inkomsten uit activiteiten.

Financieel verslag over 2018 / Begroting 2019 [23 KB]